"I am  The Avatar Of the Age"  -  Meher  Baba

 

"Hari Parmatma Allah, Ahurmazda God Yazdanhoo, Jai Meher Sahib-e-Zaman, Jai Jai Nirali Shan hoo."